Tuesday, February 15, 2011

عکس زن جنده یک خوک اسلامی پاسدار بسیجی‌ در حال ...با یک ضدّ اسلامی و ولایت


عکس زن جنده یک خوک اسلامی پاسدار بسیجی‌ در حال ...با یک ضدّ اسلام و ولایت

خود پاسدارها و بسیجیان که در ماه چند بار مورد تجاوز آخوند‌های محلی و مساجد قرار میگیرند ( بیشترشان از کودکی) --- جالب اینجاست که خواهر- و یا مادر یا زن خوک‌های مفعول پاسدار/بسیج هم همه بدون استثنا " جنده- فاحشه روسپی" هستند - همان زمانی‌ که بسیجیان در مساجد و پایگاه‌های بسیج در حال "کون دادن" به آخوندا و به یاد امام حسین- علی‌- محمد بچه باز هستند....
مردان دل‌ آور- نژاد برتر آریا ،ضدّ اسلام و ضدّ ولایت فقیه ( که به روح خمینی- علی‌ خامنه‌ی -محمد - حسین- حسن -و علی‌ میرینند ) در حال گایدن خواهر- مادر و زن فاحشه بسیجیان هستند - جالب اینجاست که زن ( خواهر یا مادر) جنده بسیجیان نه تنها با اشتیاق به مردان دل‌ آور ضد اسلام و بر انداز اسلام و رژیم اسلامی "کس میدهند" حتی خودشان مانند کنیز تازی به دنبال مردان بر انداز و متنفر از اسلام و رژیم رو به مرگ اسلامی هستند...و برای گایده شدن به وسیله این مردان راستین سر و دست میشکنند -
بسیجی‌- پاسدار آخوند خوب..مرده آنها است-- بسیجی‌ را بدون تردید و ترّحم به بد‌ترین شیوه "بکشید"

Followers

Blog Archive