Saturday, October 10, 2009

افشای فنی‌ و دقیق فساد رفسنجانی و خانواده


افشای فنی‌ و دقیق فساد رفسنجانی و خانواده

یکی از سایت های حکومتی مبادرت به افشای مافیای قدرت و ثروت خاندان هاشمی رفسنجانی(عالیجنابان) کرده که در زیر
میخوانید:

این رسانه چنین آغاز میکند:مافیا به گروههایی ذینفوذ و در سایهای اطلاق میگردد که بصورت اختاپوسی برشبکه های مالی، تجاری و صنعتی یک کشور پنجه میاندازد. گروههای مافیایی همواره درصدد کسب ثروت بوده و برای حصول و حفظ آن، لاجرم میبایست صاحب قدرت نیز گردند. مافیا با برخورداری از ثروت بیحد وحصر در وهلۀ اول سعی میکنند با حمایت از برخی سیاستمداران، ارادۀ خود را به آنان تحمیل کرده و شبکۀ ثروت را از پشتیبانی سیاسیون برخوردار نمایند. این گروههای مخوف و هولناک، چنانچه موانعی در مقابل خود مشاهده نکنند، خواهند کوشید تا با بالا رفتن از نردبان قدرت، از یک طرف، روند کسب و حفظ ثروت را تسریع نموده و از طرف دیگر برای خود مصونیت آهنین و چند لایه ایجاد کنند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و در چند سال گذشته- بویژه شرایط پس از جنگ- یک جریان مافیای بسیار بزرگ در کشور شکل گرفته است که با بهرهگیری از رانتهای بیشمار دولتی، به دنبال کسب ثروت بیشتر و توسعۀ قدرت خود میباشد. محفل موسوم به کارگزاران سازندگی و خاندان آقای هاشمیرفسنجانی مصداق بارز این شبکه مافیایی است. در این سلسله نوشتار به معرفی و ذکر اقدامات آنان در دو عنوان جداگانۀ «عالیجنابان قدرتطلب» و « مافیای ثروت و قدرت» خواهیم پرداخت. عالیجنابان قدرتطلب که شمارۀ اول آن منتشر شدهاست- به معرفی و فعالیتهای مافیایی عناصر حزب کارگزاران سازندگی میپردازد و مافیای ثروت و قدرت نیز، روشنگری پیرامون خاندان آقای هاشمی رفسنجانی را وجهۀ همت خود قرار داده است. امید آن داریم که مورد توجه مردم عزیز کشورمان بویژه - نسل جوان- قرار گیرد. » اعمال قدرت برای تبدیل اراضی منابع طبیعی به ویلا آقای محمد هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) با استفاده از نفوذ و قدرت خود در سال 1380، چندین هکتار از اراضی منابع ملی پلاک 24 اصلی، موسوم به لالانِ شهرستان شمیرانات (واقع در فشم) متعلق به اراضی منابع طبیعی را تصرف مینماید. 1) مدیرکل منابع طبیعی استان تهران ( غلامعباس عبدینژاد) در تاریخ 26/4/83 طی نامۀ شمارۀ 11697/67 خطاب به دفترخانۀ اسناد رسمی شمارۀ 539 تهران، درخواست نموده تا نسبت به ثبت و انتقال قطعی 12450 مترمربع از اراضی منابعملی پلاک 24 موسوم به لالان، با استناد به مجوز شماره 5/2321 صادره در تاریخ 7/3/80 از ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور، به محمد هاشمی اقدام نماید. آقای محمد هاشمی قبل از انتقال سند فوق، اقدام به فروش یا انجام قراردادهای صوری جهت انتقال سند قسمتهای دیگری از ملک تصرفشده به نام نزدیکان خود نموده است. 2) محمد هاشمی (قبل از اقدامات ذکر شده در بند 1) اقدام به تأسیس شرکت «کوثر پارس» به شماره ثبت 202662 به نام حمید رضا نظری (برادر خانم وی) ، فرزند محمد، متولد 1345، به شماره شناسنامۀ 1342 ، نموده که چند هزار متر از شش دانگ قطعۀ یک، به مساحت 492295 مترمربع اراضی پلاک 1066 فرعی و 24 اصلی را با نام این شرکت به ثبت میرساند. 3) مجتمع فرهنگی روشنگران متعلق به محمد هاشمی در تاریخ 11/10/1381 قطعه زمینی به مساحت 562 مترمربع از زمین متعلق به پلاک 24 اصلی لالان(فشم) را به خانمی به نام طاهره گلکار فروخته است. لازم به ذکر است آقای محمد هاشمی در بخشی از متصرفات مذکور اقدام به ساخت دو مجتمع ویلایی فدک و ریحانه نموده که تاکنون حدود 18 واحد آن آماده و هر واحد به مبلغ 2.800.000.000 الی 3.000.000.000 ریال فروخته شده است. دفتر فروش این ویلاها در دفترچهای در مورد آنها آورده است: ... در حال حاضر 18 واحد ویلایی مستقل با متراژهایی از 150 تا 350 مترمربع بنا و زمین از 400 تا 2250 مترمربع میباشد. هر واحد ویلایی دارای شوفاژخانه مستقل، سرایداری، دو انشعاب آب، یک انشعاب برق و یک خط تلفن بوده و شهرک نیز دارای نگهبانی و جاده اختصاصی میباشد.بایک حساب سرانگشتی ساده میتوان به این موضوع پی بردکه تنهاازفروش 18واحدویلایی فوق مبلغ 45.000.000.000 ریال سود عاید محمد هاشمی گردیدهاست. » سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و خاندان آقای هاشمی سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، تحت سیطرۀ کامل مافیای قدرت و ثروت قرار دارد. اینان از این طریق علاوه بر کسب درآمدهای هنگفت، اقدامات مورد نظر خود را در پوشش این سازمان ساماندهی و پشتیبانی مالی مینمایند. در حال حاضر امتیاز ساخت، تعمیر و نگهداری و واگذاری مراکز توزیع CNG (گاز فشرده طبیعی) از طریق این سازمان در اختیار اعضاء این خاندان قرار گرفتهاست.خاندان آقای هاشمی با استفاده از این رانت 100 نشریۀ محلی و استانی را بین 4.000.000 تا 7.000.000 ریال و چند روزنامۀ سراسری را به میزان 1.000.000.000 پشتیبانی مالی مینمایندتا آنان درجهت سیاستهای مافیای ثروت و قدرت، افکار عمومی را شکل دهند. » وجوهات بنیاد بیماریهای خاص در خدمت انتخابات اسناد موجود در بنیاد بیماریهای خاص حاکی از آن است که در سال 1374 مبلغ 2.000.000.000 ریال از وجوهات بنیاد بیماریهای خاص، تحت مسئولیت خانم فاطمه هاشمی (دختر آقای هاشمی رفسنجانی)، توسط آقای آشوری در اختیار ستاد انتخاباتی کارگزاران قرار گرفتهاست. با توجه به شرایط موجود سوء استفاده مالی از محل وجوهات بنیاد بیماریهای خاص در انتخابات آتی متصور میباشد » تبانی خانوادۀ هاشمی در قراردادهای نفتی خارجی نامۀ افشاگرانۀ مدیر مستعفی شرکت استات اویل یکی از موارد رشوهگیری خانوادۀ هاشمی در قراردادهای نفتی است. آقای هوبارت ( مدیر مستعفی) طی نامهای به هیئت مدیرۀ شرکت مزبور، پرداخت سالیانه 1.500.000 دلار به مدت 10 سال به آقای مهدی هاشمی (پسر آقای هاشمی رفسنجانی) را به عنوان پورسانت تشریح کردهاست. » اعمال نفوذ مافیای ثروت و قدرت در شهرداری درپی درخواست صدور مجوز فروش برای باغی به وسعت 2270 مترمربع جنب پارک جمشیدیه، از طرف مالک آن (خانم فرزین)، با تبانی صورت گرفته بین آقای علی هاشمی(برادرزادۀ آقای هاشمی رفسنجانی) و کرباسچی( شهردار وقت تهران) به بهانۀ طرح گسترش پارک جمشیدیه، این مجوز صادر نگردید و با تحت فشار قرار دادن و تهدید و ارعاب وی از طرف شهرداری ، علی هاشمی به عنوان نماینده شهرداری، ملک فوق را به نام مریم هاشمینژاد کشکویی(همسر وی)، به مبلغ ناچیز 90 میلیون تومان خریداری نمود و با رفع موانع فروش و عوامل کاهش دهندۀ قیمت، آنرا پس از چند ماه به مبلغ 1.900.000.000 ریال به فروش رساند. علی هاشمی بابت ملغی شدن طرح عظیم گسترش پارک جمشیدیه که زمین فوق راکاملاً دربر میگرفت ومانع اصلی فروش آن محسوب میشد و منتفی شدن طرح تعریض خیابان جمشیدیه که درآن پانصدمتر ازباغ فوق برای عبورمسیل درنظرگرفته شده بودمبلغ 350.000.000 ریال به عنوان رشوه و حق السهم به کرباسچی (شهردار وقت تهران) پرداخت نمود. اجرای سیاستهای غلط اقتصادی در دولت موسوم به سازندگی، پیامدهای زیانباری را به کشور تحمیل کرد. شکاف طبقاتی و ایجاد فاصلۀ بین طبقۀ ثروتمند و کم درآمد از آن جمله است. در طی این سالها متأسفانه این فاصله به نسبت 70 به 1 رسیده است. بدین ترتیب که چنانچه یک فرد ثروتمند 700.000 ریال درآمد کسب میکرد در مقابل یک فرد کم درآمد 10.000 ریال درآمد میداشت. روند شکلگیری مافیای ثروت و قدرت دربالا ذکر گردید که یک جریان مافیایی پیچیده در ایران شکل گرفته است که خاندان آقای هاشمی رفسنجانی در راهبری آن نقش بسیار مهم و بسزایی را ایفاء مینمایند. در این شماره روند شکلگیری این جریان مافیایی بازشناسی میگردد. شرایط اضطرار در زمان جنگ، تمرکز دولتی را در چرخه اقتصادی بوجود آورده بود. از این رو پایان یافتن جنگ و منتفی شدن شرایط اضطرار، آزادسازی اقتصادی را مورد توجه قرار میداد.شرایط جدید در عرصه اقتصاد، برخی از مدیران دولتی و خانوادۀ معدودی از مسئولین را از رانتهای اقتصادی بهرهمند ساخت که در این میان خاندان آقای هاشمی رفسنجانی - به دلایل متعدد - بیش از دیگران ، از رهاورد مذکور منتفع گردیدند. اما این پایان کار نبود، بلکه تنها یک آغاز بود. رانتخواران در عرصه قدرت و سیاست با یکدیگر پیوند خوردند که نتیجه آن جریان مافیایی موسوم به کارگزاران را به منصه ظهور رسانید. این جریان با پشت سر گذاردن چند سال طلایی ، قانونی ساختن رانتخواری و تداوم آن را مد نظر قرار داد. بر این اساس تصمیم گرفتند از یک سو در مرکز قانونگذاری حضوری پررنگ و فعال داشته باشند و از سوی دیگر با استمرار بخشیدن به ریاست جمهوری آقای هاشمی - به زعم خود - روزهای پرفروغتری را به نظاره بنشینند. اعلام موجودیت کارگزاران سازندگی در آستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر بر عملیاتی ساختن اهداف موصوف بود. ناکام ماندن مافیای ثروت و قدرت در هر دو صحنه مذکور باعث گردید که شرایط جدیدی را پدید آورند که با مقتضیات سیاسی آنان همخوانی نداشت. اکنون این جریان مافیایی، با از دست دادن برخی از کانونهای رانتخیز، موجودیت، حصول ثروت و توسعه قدرت خود را در خطر میبینند. از این رو با به صحنه کشیدن آقای هاشمی سعی دارند ایشان را هزینۀ حفظ منافع خود کنند » منطقۀ آزاد کیش در اختیار خاندان آقای هاشمی بر اساس اسناد موجود، حدود 200.000 مترمربع (حداقل) از گرانترین زمینهای منطقۀ آزاد تجاری کیش در اختیار فرزندان و نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی است و آنها سرمایهگذاریهای کلانی در این منطقه انجام دادهاند. بطورکلی این باند خود را مالک و ارباب کیش دانسته و نبض اقتصادی این منطقه را در اختیار گرفتهاند. بگونهای که افراد خارجی که برای سرمایهگذاری به کیش رفت و آمد میکنند، ناچارند مبالغ قابل توجهی پورسانت به عناوین مختلف مانند کمک به امور خیریه و ... به فرزندان آقای هاشمی بپردازند. این جریان مافیایی در ادامۀ فعالیتهای خود اقدام به تأسیس یک باند هواپیمای خصوصی در کیش نمودهاست تا از این طریق کالاهای خود را مستقیماً وارد کشور نمایند. » بذل و بخشش از اموال عمومی بر اساس اسناد موجود، آقای محمد هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) هر ساله مبالغی از بودجۀ ریاست جمهوری را جهت کمک به افراد مورد نظر خود دریافت کردهاست. در همین راستا وی لیستی 30 صفحهای از افرادی که مدعی بوده در سال 1383 به آنها سکۀ بهار آزادی و پول هدیه داده را به معاونت اداری مالی نهاد ریاست جمهوری تحویل دادهاست. گفته میشود که بیشتر موارد ذکر شده در لیست فوق ساختگی میباشد. » سفر به مکه با هواپیمای اختصاصی محمد هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) و خانواده به همراه مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) و خانواده و همچنین خانواده مرعشی در ایام عید نوروز سال 1384 با یک هواپیمای اختصاصی به مکۀ مکرمه مسافرت نمودند. این در حالی است که مردم عادی برای عزیمت به مکه و زیارت خانه خدا باید ماهها در نوبت قرار گیرند. » فعالیت اقتصادی فائزه هاشمی در کانادا یکی از نزدیکان خانم فائزه هاشمی (دختر آقای هاشمی رفسنجانی) در مورد فعالیت اقتصادی وی در کانادا میگوید : فائزه (هاشمی) در کانادا دارای یکی از بزرگترین و مجهزترین شرکتهای ساختمانی است که در مناطق جنگلی اقدام به ساخت ویلاهای بسیار شیک مینماید. فرد مورد نظر در ادامه میافزاید : در کنار این کار فائزه (هاشمی) با انتقال نقشههای ساختمانی به سبک اروپایی و آمریکایی به ایران، سود زیادی عایدش میشود. وی همچنین اظهار میدارد : فائزه (هاشمی) علاوه براین دارای یک شرکت بازرگانی فعال در امر صادرات و واردات بوده که با همکاری باند مافیای صادرات لوازم آرایشی در جهان، اقدام به تجارت و سرمایهگذاری در این زمینه مینماید. » کسب سود میلیاردی با زد و بند مافیایی آقای محمد هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) در تاریخ 3/4/1376 موفق شد با استفاده از نفوذ و اعمال نظر مستقیم و خلاف قانون آقای کرباسچی (شهردار وقت تهران) در کمیسیون مادۀ 7، رأی صادرۀ این کمیسیون در سال 1365 مبنی بر «باغ بودن» یکی از املاک خود به مساحت 2283 مترمربع را باطل و رأی جدید مبنی بر «غیر باغ» بودن آن دریافت نماید. لازم به ذکر است ملک مذکور با پلاک ثبتی 3/838 (به آدرس خیابان شهید باهنر، خیابان محمودی، اسفندیاری) بصورت صوری بنام خدیجه نظری (همسر محمد هاشمی) و فرزندان محمد هاشمی ثبت شده بود. پس از صدور این رأی، ملک فوق با کمک آقای کرباسچی مورد تفکیک قرار گرفت که در این مرحله نیز با مساعدت و دخالت غیر قانونی آقای کرباسچی، قرار شد بجای دریافت مبلغ 400.000.000 ریال بابت تفکیک از طرف شهرداری، مبلغ ناچیز 120.000.000 ریال دریافت شود (یعنی 280.000.000 ریال تخفیف) که ظاهراً در مراحل بعدی و با تبانیهای صورت گرفته، همین مقدار نیز در نهایت پرداخت نشدهاست. براساس اظهار نظر کارشناسان پس از این اقدامات غیر قانونی، ارزش افزوده ملک مذکور بالغ بر چند میلیارد ریال شدهاست که فقط از این منظر سودی در حدود 5.000.000.000 ریال عاید آقای محمد هاشمی گردیدهاست. » نفوذ گستردۀ و انحصاری مافیای ثروت در صنایع هوایی یکی دیگر از حوزههای فعالیت اعضای خانوادۀ آقای هاشمی رفسنجانی، شرکتهای هواپیمایی میباشد. بدین ترتیب که این گروه در کلیۀ شرکتهای هواپیمایی دارای نفوذ گسترده بوده و حتی در بعضی موارد، بخشهایی را بصورت انحصاری در اختیار گرفتهاند. علاوه بر این فرزندان آقای هاشمی، خرید و فروش صنایع هواپیمایی در چندین کشور را برعهده دارند و از این دلالیها سودهایی با ارقام نجومی عایدشان میشود. » اعمال نفوذ محمد هاشمی در دانشگاه کرمان بر اساس اسناد موجود، دختر آقای محمد هاشمی (برادر آقای هاشمی رفسنجانی) پس از قبولی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کرمان، با اعمال نفوذ محمد هاشمی و پرداخت 40.000.000 ریال جهت ادامۀ تحصیل، پروندۀ خود را از دانشگاه کرمان به دانشگاه امیرکبیر منتقل نمودهاست. دولت موسوم به سازندگی با برآوردی غلط از وضعیت کشور و استقراض لجام گسیختۀ خارجی، بدهی کشور را به 40.000.000.000 دلار رسانید که متأسفانه پیامدهای آن متوجه قشر کم درآمد جامعه گردید. سیطرۀ مافیای ثروت و قدرت ایجاد سیطره بر شریانهای حیاتی کشور، یکی از اهداف مهم گروههای مافیایی است. این سیطره از یک طرف دولت را مجبور میکند تا در چارچوب منافع مافیا عمل نماید و از طرف دیگر این توانایی را به گروههای مافیایی میبخشد تا هرگونه اقدام مخالف منافع خود را با شوکهای ویرانگر پاسخ دهند. بخش صنعت، گردش پول، بخش انرژی، صادرات و واردات کالا، بخش مسکن و... از مهمترین شریانهای حیاتی یک کشور محسوب میگردند. بر این اساس و در چند سال گذشته، مافیای ثروت و قدرت کوشیدهاند تا سیطرۀ خود را بر شریانهای ذکر شده بیش از پیش تقویت نمایند. تأسفانه این سیطره، دولت آقای سید محمد خاتمی را در مسیری قرار داد که در پایان عمر هشت سالۀ خویش، انبوهی از مطالبات بدون پاسخ مردم - بویژه نسل جوان - را در مقابل خود مشاهده میکند. در این نوشتار سعی بر آن است که ابعادی از سیطرۀ جریان مافیای ثروت و قدرت مورد بازخوانی قرار گیرد. » شهرداری تهران در انحصار مافیای ثروت و قدرت پس از بر سر کار آمدن دولت سازندگی و دستیابی باند مافیای ثروت و قدرت به مناصب اقتصادی واجرایی، با انتصاب غلامحسین کرباسچی به سمت شهردار تهران، حوزۀ نفوذ این باند به کلان شهر تهران نیزکشیده شد و این جریان بیش از پیش به سوءاستفاده از اموال عمومی ادامه داد. در شمارههای قبلی به گوشۀ کوچکی از این دستاندازی به اموال عمومی اشاره شد. از جمله : 1) بهرهگیری از اموال شهرداری جهت منافع حزبی و شخصی. 2) تغییر طرحهای بزرگ شهر تهران جهت منافع شخصی. در ادامۀ همین روند، موارد زیر نیز قابل توجه میباشد. الف) تغییرمسیر بزرگراه نیاوران جهت کسب ثروت منافع حزبی در سال 71 مطالعات مربوط به ادامۀ بزرگراه نیاوران در دستور کار شهرداری تهران قرار میگیرد و در تاریخ 9/9/71 از سوی مهندسین مشاور معاونت فنی شهرداری، ادامه بزرگراه نیاوران از مسیر خیابان شهید سید کاظم موسوی شروع و در امتداد خیابان پاسداران تا پارک نیاوران مشخص و تصویب میشود. در همین زمان مشخص میشود که ملکی به مساحت حدود 10.000 متر در حاشیۀ خیابان پاسداران (نارنجستان دوم)، متعلق به آقایان کرباسچی (بنام همسرش خیرالنساء عسگریان)، عبدا...نوری (بنام پسرش محسن نوری) و فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی (مهدی، محسن و فاطمه) در طرح مذکور قرار گرفته است. آنان متوجه میشوند که با وجود طرح مذکور قادر به هیچ کاری بر روی ملک فوق نیستند. لذا به دستور کرباسچی در تاریخ 4/6/72 طرح مذکور از مسیری که زمینهای افراد فوق را در بر می گرفت، حذف و به جای آن یک مسیر غیرکارشناسی و معوج (پیچ در پیچ) تصویب میگردد. متعاقب این کار توسط شهرداری، دستور تفکیک ملک فوق (بدون پرداخت هیچگونه هزینهای) صادر گردیده و با تغییر کاربری آن به اراضی مسکونی، منافع سرشاری عاید افراد فوقالذکر میگردد. از میان شرکاء فقط محسن هاشمی اقدام به ساخت منزل در آنجا نمودهاست. ضمناً تغییر مسیر بزرگراه نیاوران، محدودۀ ذکر شده را به یکی از مهمترین مناطق حادثهخیز تهران تبدیل کرده است. ب) تصرف قسمتی از پارک چیتگر جهت احداث باشگاه اسب سواری یاسرهاشمی (پسر آقای هاشمی رفسنجانی) در زمان ریاست آقای کرباسچی در شهرداری تهران، با استفاده از نفوذ خود در شهرداری توانست 45.000 متر مربع از اراضی پارک چیتگر را تحت عنوان فدراسیون سوارکاری کشور در اختیار بگیرد. متعاقباً وی در مرحله دیگری 30.000 مترمربع از پارک مذکور را هم افزون بر متراژ قبلی تصرف مینماید. این درحالی است که در قبال این تصرفات هیچ گونه قرارداد فیمابین شهرداری و یاسر هاشمی به امضا نرسیده است. آقای یاسر هاشمی در این ملک اقدام به اجرای طرح پرورش اسب و باشگاه سوارکاری مجهز به استخر، سونا و جکوزی (برای استفاده اسبها) نموده است. » قاچاق اشیاء عتیقه و کالای غیرمجاز یاسر هاشمی در زمینۀ قاچاق اشیاء عتیقه زیرخاکی و میراث فرهنگی بسیار فعال میباشد. یکی از اقدامات وی در این زمینه، قاچاق میراث فرهنگی شهرستان قوچان میباشد. رفت و آمدهای یاسر هاشمی به شهرستان قوچان و همچنین ارتباطات وی با قاچاقچی اشیاء عتیقه در آمریکا (حسن ثابت بکتاش) بر کسی پوشیده نمانده است. جدا از نفوذ یاسر هاشمی در بنادر و گمرکات و استفاده از رانتهای کلان در زمینۀ واردات و صادرات کالا، وی در زمینه قاچاق کالا نیز فعالیت دارد. یاسر هاشمی با استفاده از افراد وابسته به خود چندین دستگاه لنج باربری در بندر امام خمینی(ره) خریداری و اجاره نموده و در سطح گستردهای مبادرت به ورود و خروج کالا می کند. »انحصار نفوذ در گمرکات و بنادر کشورتوسط مافیای ثروت و قدرت یکی از مراکز تحت نفوذ و سیطرۀ مافیای ثروت و قدرت، گمرکات و بنادر بوشهر، امام خمینی(ره)، چابهار و آستارا میباشد و آنان در زمینۀ بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالا فعالیت گستردهای دارند و از رانتهای اقتصادی ویژهای نیز برخوردار میباشند. برای نمونه و جدا از این مسأله که کارهای مربوط به خاندان آقای هاشمی در گمرکات در اسرع وقت انجام میگیرد، پرسنل ارزیاب گمرک تخفیفهای ویژهای را در مورد کالاهای آنها در نظر گرفته و اجناس به سرعت ترخیص و به بازار عرضه میگردد. این در حالی است که سختگیری گمرکات در مورد بقیه مردم، زبانزد خاص و عام است و گاهی اوقات مراجعین به خاطر کوچکترین مسأله، ماهها پشت دربهای بسته منتظر مانده و مجبور به پرداخت هزینه و جریمههای کمرشکنی میشوند. »انحصار مافیایی در تجارت پسته صادرات پسته ایران در انحصار مافیای ثروت و قدرت است. چند تن از بازرگانان ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند، بیان داشتهاند شرکتهای مهم جهان که در کار پسته فعالیت دارند، فقط از طریق اعضای این مافیا قادرند معاملاتی را در ایران انجام دهند و به دیگران اجازه داده نمیشود در این کار وارد شوند و این تجارت فقط در انحصار خاندان آقای هاشمی قرار دارد. »تلاش برای همراه نمودن یک مجله پرتیراژ آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) تلاش بسیار گستردهای را برای همراه نمودن مجلۀ خانواده سبز انجام داده است. این مجله که با مدیر مسئولی آقای هرمز شجاعی مهر و در شمارگان 500.000 نسخه منتشر میشود، تأثیر بسیار زیادی بر روی خانوادهها دارد. خبرها حکایت از این مهم دارد که پس از ناکامی آقای مهدی هاشمی در اقدام مذکور، وی در صدد اعمال فشار به آقای هرمز شجاعیمهر برآمده است. در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردیدهاست که مهمترین خصوصیات و صفات جوانان ایرانی عبارتست از؛ حقطلبی، ظلمستیزی، عدالتخواهی و آرمانگرایی و ... با این صفات و خصوصیات، آیا جوانان ایرانی حاضرند سیطرۀ مافیای قدرت و ثروت را بپذیرند ؟ پیوند مافیای ثروت و قدرت با فراماسونری بدون شک جریان فراماسونری گستردهترین و مخوفترین شبکۀ مافیایی در جهان محسوب میگردد. این شبکۀ عظیم که مشتمل بر 25000 لژ و 5.000.000 عضو میباشد، بر حسب ظاهر مبارزه با خرافهپرستی را به عنوان هدف خود بیان میکند. اما در واقع هدف اصلی آنان مبارزه با ادیان است و از این طریق نبرد بیپایانی را برای ریشهکنکردن ادیان- بویژه اسلام - تداوم می بخشند. در حال حاضر این شبکه مخوف، تحت سیطرۀ صهیونیسم بینالملل قرار دارد و در راستای تسلط بر منابع و ازبین بردن فرهنگ و اقتصاد بومی کشورها، برخی از نخبگان سیاسی و فرهنگی و رسانههای ارتباط جمعی سراسر جهان را در خود جذب و هضم کرده است. مافیای قدرت و ثروت ضمن پیوند خوردن با شبکۀ مافیایی ماسونی، عملاً در خدمت اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان درآمده اند. در این نوشتار سعی شده است بخشی از پیوند مافیای ثروت و قدرت با مافیای ماسونی، برجسته گردد. از این رو به معرفی آقایان حسین ثابت بکتاش، محسن صفائیان و عبدالهی به عنوان نمودی از فراماسونری در ایران کنونی و ارتباطات آنها با مافیای ثروت و قدرت پرداخته میشود، امید است مورد توجه قرار گیرد. الف) حسین ثابت بکتاش حسین ثابت بکتاش، فرزند اسماعیل و متولد 1313 شهر مشهد میباشد. نامبرده در سال 1354 برای ادامۀ تحصیل به آلمان رفته و در رشتۀ مهندسی برق از دانشگاه برلین فارغ التحصیل شدهاست. همسر وی آلمانی بوده و یکی از برادرانش در آلمان در زمینۀ قاچاق اشیاء عتیقه فعالیت میکند. ثابت پس از فارغالتحصیلی از دانشگا، مدتی را بعنوان دبیر، در مدارس آلمان به تدریس میپردازد. وی سپس با سرمایه یک وکیل ایرانی[؟!] به تجارت فرش روی میآورد و پس از کسب درآمدهای هنگفت در این شغل، از جزایر قناری اسپانیا (یکی از بزرگترین مراکز گردشگری و توریستی در جهان) سر درآورده و مبادرت به ساخت 9 هتل زنجیرهای در این جزایر میکند. وی در حال حاضر بزرگترین مؤسسۀ هتلداری را در اسپانیا اداره مینماید. آقای حسین ثابت بکتاش در سال 1372 توسط اعضای حزب کارگزاران (خاندان هاشمی)، جهت فعالیت در کیش به آقای یزدانپناه (رئیس سابق منطقۀ آزاد کیش) معرفی میگردد و به توصیه آنها، 770.000 مترمربع زمین (هر متر 4000 تومان، جمعاً معادل3.080.000.000 تومان) در اختیار وی قرار میگیرد. لکن در قرارداد آن قید میشود که مبلغ توافق شده (بهاء زمینها)، پس از شروع بهرهبرداری پروژهها پرداخت گردد. در حال حاضر طرحهای مختلفی از جمله؛ استخر دلفینها، شیرها و سه هتل از جمله هتل بزرگ داریوش در حال احداث میباشد. زمینهای فوق با تأسیسات کنونی از قرار متری 40.000.000 ریال، جمعاً معادل 3.080.000.000.000 ریال (سه تریلیارد و هشتاد میلیارد ریال) قیمتگذاری شده و این در حالی است که نامبرده قیمت اولیه را هم هنوز پرداخت نکردهاست. آقای بکتاش با ضمانت و سفارش اعضای حزب کارگزاران و خاندان هاشمی تاکنون مبلغ 5.000.000 دلار وام جهت راه اندازی تأسیسات مذکور از بانک سپه شعبۀ لندن نیز دریافت نموده است. وی همچنین با حمایت مافیای ثروت و قدرت در تلاش است تا پروژههای در دست اجرای خود را باز هم گسترش داده و وسعت آنرا به یک سوم جزیرۀ کیش ارتقاء دهد. در همین راستا بکتاش اخیراً هتلهای هلیا، تماشا، پاییز و آریان را به قیمت تقریبی 90.000.000.000 ریال خریداری نموده و به احداث یک جادۀ مستقیم و مستقل، از فرودگاه به مقصد املاک خود مبادرت ورزیدهاست. بر حسب مطالب بدست آمده وی تا کنون مجموعاً 1.800.000.000.000 ریال در کیش هزینه نموده است. گفتنی است اخیراً آقای پرفسور سمیعی (ساکن آلمان) قصد داشت بیمارستانی بزرگ و عام المنفعه به نام «بیمارستان کیش» در این جزیره احداث نماید که با دخالت آقای ثابت و- با این عنوان که این پروژه را وی میبایست شخصاً انجام دهد- با اعمال نفوذ مافیای ثروت و قدرت، مقرر میشود که امتیاز این پروژۀ بزرگ به دختر آقای هاشمی رفسنجانی اعطا گردد و گفته میشود ثابت بکتاش نیز در این پروژه شریک خواهد بود. در خصوص آقای ثابت نکات بسیار حائز اهمیت دیگری نیزوجود دارد که عبارتند از : - ارتباط با سفرای کشورهای انگلیس، آلمان، کانادا و اسپانیا و حمایت آنان از آقای ثابت. - شرکت در مهمانیهای سفارتخانههای خارجی در ایران. - اعتقاد به لزوم برقراری روابط حسنه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم غاصب صهیونیستی. - ارتباط ویژه با فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی و انجام ملاقاتهای پنهان با آن - واسطهگری بین مافیای ثروت و قدرت ایران و مافیای ماسونی در خارج از کشور. - همکاری نزدیک برادر آقای ثابت بکتاش (حسن ثابت مقیم آلمان) در زمینه قاچاق اشیای عتیقه با یاسر هاشمی (پسر هاشمی رفسنجانی). - حمایت متقابل ثابت بکتاش و خاندان هاشمی از یکدیگر در روشنگریهای قبلی اشاره شد مافیای ثروت و قدرت خود را مالک و ارباب کیش دانسته و افراد سرمایهگذار در کیش مجبور به پرداخت پورسانت و هماهنگی با آنها میباشند. از اینرو حجم بالای سرمایهگذاری (180 میلیارد تومانی) بکتاش در کیش، بیانگر ارتباط تنگاتنگ وی با آنان است. زیرا اینکار بدون هماهنگی با مافیای ثروت و قدرت امکانپذیر نبودهاست. از طرف دیگرنامبرده یکی از مهمترین حامیان این خاندان در سرمایهگذاریهای کلان درکشورهایی نظیر انگلیس،آلمان،کانادا بوده و یکی از عوامل پیوند و برقراری ارتباط آنها با سرمایهداران خارجی میباشد. ب) محسن صفائیان محسن صفائیان دارای وابستگی به مافیای ماسونی، ساکن آمریکا بوده و 12 سال به عنوان مترجم در سفرهای خارج از کشور آقایان محسن و مهدی هاشمی را همراهی میکرده است. نامبرده در زمان مدیرعاملی مهدی هاشمی در شرکت تجهیزات دریایی وزارت نفت، به تأسیس یک شرکت در زمینه تأسیسات دریایی و با سهامداری مهدی و محسن هاشمی در انگلستان مبادرت میورزد. همچنین صفائیان با استفاده از نفوذ مهدی هاشمی در وزارت نفت، قراردادهای متعددی را با وزارتخانۀ مذبور منعقد مینماید ج) آقای عب وی قبل از انقلاب صاحب چندین شرکت مهم از جمله صنایع چوب ایران بود که همزمان با پیروزی انقلاب به دلیل وابستگی به دربار و جریان فراماسونری، به خارج از کشور متواری گردید. نامبرده پس از مدتی با مساعدت برخی از عناصر مافیای ثروت و قدرت به ایران مراجعت می نماید و حتی موفق میگردد بخشی از اموال خود را بازپس گیرد. آقای عبدالهی در سال 1377 یک ساختمان 6 طبقه واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه عباسآباد را به حزب کارگزاران واگذار میکند. وی همواره از اقدامات عناصر حزب کارگزاران سازندگی (عالیجنابان قدرتطلب) پشتیبانی کرده و گفته میشود کرباسچی در مسافرتهای خود به کانادا با نامبرده ملاقات مینماید. مافیای ثروت و قدرت با میدان دادن به یک تیم 10 نفره از جریان فراماسونری در مؤسسۀ همشهری (در زمان تصدی آقای کرباسچی)، بستر بسیار مناسبی برای آنان فراهم نمودند. همچنین می توان از ارتباطات برخی از افراد خاندان هاشمی با دفتر فرح پهلوی ، نائینی، ایرج مستعان، ایرج جمشیدی و...که همگی دارای وابستگی به جریان فراماسونری میباشند نیز اشاره نمود. رابطۀ مافیای ثروت و قدرت با انحصارطلبی و تمامیتخواهی در شمارههای پیشین ذکر گردید که جریان مافیای ثروت و قدرت برای بدست آوردن ثروت بیشتر، نیازمند بالا رفتن از نردبان قدرت میباشد. قدرت از منظر این عالیجنابان دارای کارکردهای زیر است : 1) رسیدن به ثروت بیشتر 2) از بین بردن عوامل محدود کننده 3) ایجاد مصونیت آهنین برای حفظ ثروت و قدرت کارکردهای مذکور باعث میگردد که جریان مافیا همواره مشیِ محافظهکاری، تمامیت خواهی و انحصارطلبی را پیشۀ خود سازد. تلاش حزب کارگزاران سازندگی و خاندان آقای هاشمی برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس پنجم و تمدید ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، ناظر بر رویۀ تمامیت خواهی و انحصار طلبی عالیجنابان قدرتطلب میباشد. اکنون در دور جدید تمامیتخواهی و انحصار طلبی، مافیای ثروت و قدرت در صدد برآمدهاند تا علاوه بر بدست گرفتن کامل قوۀ اجرایی کشور، با افزودن یک تبصره به قانون، مجمع تشخیص مصلحت را نیزدر اختیار داشته باشند. در این ارتباط آقای عطریانفر به نقل از محمد هاشمی میگوید : اولاً آقای هاشمی مجمع تشخیص را از دست نمیدهد و بعداً یک ماده یا تبصره الحاقی به قانون اضافه میکنیم و کار را تمام میکنیم بدیهی است تحقق روند انحصارگرایی و تمامیتخواهی (برآیند حضور جریان مافیا در ساختار قدرت)، آثار زیانباری را بر جای خواهد خواهد گذارد. از جمله : - از بین رفتن تعامل منطقی دولت- ملت و منتفیشدن پروسۀ نظارت، پرسشگری و پاسخگویی - حاکمیت یافتن خویشاوندسالاری به جای شایستهسالاری و شکلگیری پدیدۀ شوم هزار فامیل - عدم بهرهگیری از نخبگان در فرآیند رشد و توسعه - توقف روند چرخش نخبگان در ساختار قدرت و حاکمیت - مختل شدن توازن و تعامل قوا در درون حاکمیت - کند شدن روند تحولگرایی و ایجاد محافظهکاری در قوای اجرایی کشور - توزیع نابرابر ثروت - نادیده انگاشتن منافع ملی و اولویت یافتن منافع مافیایی » تبانی خانوادۀ آقای هاشمی در قراردادهای نفتی خارجی در شمارههای قبل مطالبی پیرامون نامۀ افشاگرانۀ مدیر مستعفی شرکت استات اویل در خصوص رشوهگیری خاندان آقای هاشمی در قراردادهای نفتی ذکر گردید و اشاره شد که آقای هوبارت (مدیر مستعفی) طی نامهای به هیئت مدیرۀ شرکت مزبور، پرداخت سالیانه 1.500.000 دلار پورسانت را به مدت 10 سال به آقای مهدی هاشمی (پسر آقای هاشمی رفسنجانی) تشریح نمودهاست. دستگاه امنیتی با کسب اطلاع از این موضوع تصمیم میگیرد- بنابر وظیفۀ ذاتی خود- با مهدی هاشمی برخورد نماید. اما به دلیل نفوذ بسیار گسترده جریان مافیای ثروت و قدرت، نه تنها این پرونده بطور ناگهانی مختومه میگردد، بلکه در ادامه نیز عباس یزدان پناه (یکی از افراد اصلی بازداشتشده) که اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی انجام داده بود، با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان متواری میگردد. شایان ذکر است که نامبرده از مهمترین حامیان مهدی هاشمی در معاملات خارج از کشور میباشد و در همین راستا مهدی هاشمی مبلغ 2.000.000 دلار به کارت اعتباری یزدانپناه درخصوص معامله با شرکتهای توتال، اِلف و نورینکوی واریز نموده است. »اخراج یک خبرنگار از ستاد انتخاباتی آقای هاشمی! به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) که در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی فعال میباشد، خانم «هنگامه. ش» که به خبرنگاری در این ستاد اشتغال داشت، به دلیل عدم پذیرش خواسته نامشروع مهدی هاشمی از این ستاد اخراجگردیدهاست. به گفته فرد مزبور، خانم «ش» قصد دارد از مهدی هاشمی در این زمینه به دستگاه قضایی شکایت نماید. »دستیابی به قدرت با تحمیل هزینه به اموال دولتی در پی سوء استفادههای مکرر حزب کارگزاران و خاندان آقای هاشمی رفسنجانی از اموال دولتی برای رسیدن به قدرت، آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) در تاریخ 3/3/84 با استفاده از نفوذ خود، درخواستی مبنی بر واگذاری 15000 بند کاغذ اعلا را به وزارت بازرگانی ارائه مینماید. با محاسبه دقیق، مقدار ذکر شده-که یک نمونه از اینگونه موارد میباشد- معادل 5/67 میلیون برگ کاغذ A4 خواهد بود و این بدان معنی است که مافیای ثروت و قدرت دقیقاً به ازاء هر ایرانی، حداقل یک برگ کاغذ در تبلیغات استفاده خواهند کرد. با این حساب باید منتظر تبلیغات افراطی و توأم با اسراف عالیجنابان قدرت طلب (حزب کارگزاران سازندگی) باشیم. این در حالی است که قیمت کتاب در سالهای اخیر بسیار گران بوده و شاهد مثال آن نیز خرید بسیار پایین قشر دانشجو و فرهیختۀ جامعه از نمایشگاه کتاب میباشد. »تلاش مجدد مافیای ثروت و قدرت برای دستیابی به قدرت بنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، خانوادۀ ایشان از یکسال گذشته مشغول زمینهسازی و فعالیتهای تبلیغاتی برای ورود آقای رفسنجانی در عرصۀ انتخابات بودهاند و در همین رابطه با افراد صاحب نفوذ در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ارتباط برقرار کرده و وعده وعیدهای بسیاری را پیرامون ابقاء آنان در سمتهای فعلی دادهاندکه معمولاً این ملاقاتها در هتل استقلال صورت میپذیرفته است. فرد مذبور همچنین اظهار میدارد که خاندان آقای هاشمی - با وجود تأمین پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی از مرکزیت حزب- تا کنون برای هر استان مبلغ 10.000.000.000 ریال بابت هزینههای ایاب و ذهاب، تغذیه و... پرداخت کردهاند که مجموعاً این هزینهها بالغ بر حدود300.000.000.000 ریال میباشد. » استفاده از امکانات دولتی در دور جدید تلاش برای دستیابی به قدرت خاندان آقای هاشمی در پی تلاش جدید خود برای در اختیار گرفتن قوۀ مجریه، از نفوذ خود در دستگاههای دولتی تا حد امکان استفاده مینمایند. برای نمونه به بعضی از آنها اشاره میشود : 1) در اختیار گرفتن یک ساختمان هفت طبقه (واقع در خیابان نیاوران، جنب مهمانسرای وزارت امورخارجه) برای بهرهبرداری تبلیغاتی با استفاده از نفوذ در دانشگاه آزاد و هماهنگی با آقای جاسبی 2) در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در خیابان عباسآباد (چهارراه مهناز)، متعلق به وزارت علوم و فناوری 3) در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در چهارراه جهان کودک متعلق به وزارت نفت 4) استفاده از ساختمان و امکانات مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت امور تبلیغاتی آقای رفسنجانی 5) استفاده از ساختمان و امکانات مرکز مطالعات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای امور تبلیغاتی سرمایهگذاری فرامرزی مافیای ثروت و قدرت جریانهای مافیایی در سراسر جهان، از طریق فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع (اخذ پورسانت، زد و بندهای اقتصادی، پولشویی، قاچاق و... ) صاحب درآمد و سرمایههای کلانی میگردند. آنان هیچگاه به سرمایهگذاری در درون کشور متبوع خود تمایلی نشان نمیدهند و به طور معمول دارائیهای خود را به کشورهای ثالث منتقل کرده و در آنجا سرمایهگذاری میکنند. جریان مافیایی در ایران هم از این قائده مستثنی نیست. اینان نیز مانند همتایان خود در سراسر جهان چندان متمایل به سرمایهگذاری در داخل کشور نبودهاند. در چرایی این موضوع توجه به برخی از ابعاد این پدیده، بسیار قابل تأمل و آگاهی بخش میباشد. در نگاه اول به نظر میرسد این امر فقط به دلیل ایجاد مصونیت و جلوگیری از توقیف ثروت باشد، اما نگاهی عمیقتر به این مسئله، ابعاد دیگری را نیز نمایان میسازد. یکی از نگرانیهای دائمی گروههای مافیایی، افزایش آگاهی اذهان عمومی، نسبت به اقدامات و عملکرد آنها است. سرمایهگذاری جریان مافیا در داخل کشور از یک سو ابعاد و فعالیتهای گستردۀ اقتصادی آنان را پدیدار میسازد و از سوی دیگر اذهان عمومی در مقام پرسشگری، خواهان توضیح و چگونگی تحصیل این سرمایهها میشوند. پرسشگری جامعه و پدیدار شدن ابعاد فعالیتها و چگونگی کسب سرمایههای نامشروع، به صورت بدیهی، انزجار مردم از مافیای ثروت و قدرت را در پی خواهد داشت و تحقق این فرآیند در جامعه، مانع از قدرتیابی آنان - بویژه در عرصههای انتخاباتی - خواهد شد. » تأسیس مرکز توریستی برای عالیجنابان خارجی خانوادۀ آقای هاشمی پس از خرید یک قطعه زمین به مساحت 100.000 متر مربع در یکی از خوشآب و هواترین مناطق کانادا (قسمت شمالی شهر تورنتو و در حاشیه جنگل) با مشارکت سازمان جهانگردی و گردشگری کانادا، اقدام به تأسیس مرکز تفریحی- سیاحتی بسیار زیبا و مجهز نمودهاست. این مرکز بهآخرین سیستمهای موجود تجهیز شده ودر نوع خود از موارد بینظیر دنیا محسوب میشود. محل مذکور که دارای باند پرواز هلیکوپتر نیز میباشد، مختص افراد صاحب نفوذ ، سرمایه داران و جهانگردان ثروتمند طراحی شده و دارای امکانات تفریحی بسیار گرانقیمت بوده و هزینۀ ورودی آن بسیار بالا میباشد. لازم به ذکر است که 49% این پارک اشرافی به خانوادۀ آقای هاشمی، و بقیۀ آن به سازمان جهانگردی کانادا تعلق دارد. » اتوبان خاندان هاشمی در کانادا یکی از موارد عمدۀ سرمایهگذاری خاندان آقای هاشمی در خارج از کشور، پروژههای مهم ساختمانی، راهسازی، پلسازی و اتوبان میباشد. اینگونه قراردادها معمولاً با مشارکت یکی از شرکتهای صاحب نفوذ کشورهای مورد نظر تنظیم میگردد. یکی از این پروژههای سودآور، اتوبانی به طول 150 کیلومتر در شهر تورنتو در کشور کانادا است. این اتوبان از نظر جغرافیایی در موقعیت بسیار مناسبی واقع شده است و دارای ورودی و خروجی به تمام معابر مهم شهر تورنتو میباشد و در بین مردم آنجا به اتوبان هاشمی معروف است. بر اساس اخبار، خاندان آقای هاشمی این اتوبان را با مشارکت بانکSBS کانادا احداث کرده و روزانه از محل دریافت عوارض آن، سود قابل توجهی عاید آنها میشود. این در حالی است که برابر اعلام منابع رسمی کشورمان دارای 1000 نقطۀ حادثه خیز در جاده های مواصلاتی میباشد. » ساخت و ساز ویلا در خارج از کشور افراد خانوادۀ آقای هاشمی زمینهایی با متراژ بالا را در حاشیه جنگل (در شهر های تورنتو و وگنور کانادا) خریداری کردهاند که از طبیعت زیبا و بسیار مفرّحی برخوردار است. آنها در این املاک چندین ویلای بسیار شیک و مجهز به مدرنترین وسایل رفاهی احداث نموده اند. مساحت هر کدام از این ویلاها حدوداً بین 10 الی 20 هزار متر مربع میباشد که فقط میلیونها دلار صرف هزینۀ محوطه سازی هرکدام از آنها شده است. لازم به ذکر است که این ویلاها جزء زیباترین ویلاهای کانادا محسوب میشوند. » تأسیس شرکت نفتی و احداث ویلا در انگلستان همانطور که در خبرهای قبلی ذکر گردید، مهدی و محسن هاشمی (فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی) دارای یک شرکت تجهیزات نفتی در انگلستان میباشندکه با توجه به مناصب قبلی و نفوذ مهدی هاشمی در وزارت نفت، یکی از مهمترین شرکتهای حاضر در مناقصههای نفتی ایران و خاورمیانه محسوب میشود. مدیرعامل این شرکت فردی به نام محسن صفائیان (مقیم آمریکا) میباشد که به مدت 10 سال - به عنوان مترجم- اعضای خانواده آقای هاشمی را در سفرهای خارجی همراهی کردهاست. صفائیان با بخشی از سود سالیانه این شرکت تا کنون اقدام به احداث چندین ویلای مجهز و شیک درخوشآب و هواترین مناطق انگلستان برای اعضای خانوادۀ آقای هاشمی نمودهاست. » مافیا چگونه ثروتمند شدهاند هرچند موارد ذکر شده، ابعاد بسیار کوچکی از سرمایهگذاری مافیای ثروت و قدرت در خارج از کشور بشمار میآید، لکن همین «مشت، نمونۀ خروار» این سؤال را در اذهان تداعی میکند که هزینۀ هنگفت این سرمایهگذاریهای کلان از کجا تأمین میگردد. در انتهای این نوشتار به گوشۀ بسیار کوچکی از موارد استحصال این اعتبارات اشاره میشود : * سوء استفادۀ مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) از نفوذ خود جهت واردات اتوبوس خارجی با تخفیف ویژه در حقوق گمرکی * آزموده را آزمودن خطاست سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در دستگاههای اقتصادی و سیاسی و کسب اطلاع (رانت اطلاعاتی) برای خرید سهام بورس * دریافت پورسانت توسط مهدی هاشمی از محل خرید 10.000.000.000 دلاری خرید هواپیمای ایرباس. * دریافت 150.000.000 دلار پورسانت از قرارداد 1.000.000.000 دلاری شرکت نفت با شرکت زوگ سوئیس توسط مهدی هاشمی. * دریافت پورسانت از شرکتهای ایتالیایی پیان تی،ای در جریان انعقاد قرارداد برای اجرای پروژههای 3.000.000.000 دلاری فولاد مبارکه، چادر ملو و خوزستان * سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در وزارت نفت (با توجه به مناصب قبلی وی در این وزارتخانه) جهت موفقیت در مناقصهها و انعقاد قراردادهای سنگین نفتیِ وزارت نفت با شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (متعلق به خاندان آقای هاشمی) * دریافت پورسانت یاسر هاشمی از مدیرعامل شرکت فرانسوی اورلند در جریان خرید جیپ تاکتیکی (بنابر اعتراف مدیرعامل شرکت) برای ایران * دریافت 1.000.000 دلار پورسانت توسط مهدی هاشمی برای صادرات اتوبوس به لیبی * دریافت مبلغی در حدود 150.000.000 میلیون دلار به عنوان پورسانت توسط محمود هاشمی در جریان قرارداد شرکت متروی ایران با شرکت نورینکو * دریافت 1.500.000 دلار به عنوان پورسانت توسط مصطفی داودیزاده (از بستگان نزدیک آقای هاشمی) در خصوص خرید اقلام الکترونیکی و زمینی از شرکت باب گرین * دریافت 600.000 مارک پورسانت توسط مصطفی داودیزاده در جریان تعمیر تانکهای لهستانی روابط پنهانی مافیای ثروت و قدرت حرکت در سایه و پنهانکاری از ویژگیهای مهم و منحصر بفرد گروههای مافیایی است. این مؤلفه با ماندگاری و استمرار حیات آنان ارتباط مستقیم داشته و این گروهها را به شبکههای بسیار پیچیده و هولناک تبدیل کردهاست. اما علیرغم این مهم، تردد و آمدوشدهای اجتنابناپذیر عناصر مافیا، میتواند یکی از مهمترین محورهای رهگیری و آگاهی یافتن از این گروههای مخوف باشد. به طورکلی گروههای مافیایی به دلایلی چند، ناگزیر هستند به کشورهای مختلف ترددکنند. از جمله ؛ - برقراری ارتباط و هماهنگی با شبکههای مافیایی فرامرزی - کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی - سرمایهگذاری در خارج از کشور متبوع خود - تفریح و خوشگذرانی رفت و آمدهای جریان مافیای ثروت و قدرت ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و میتواند در چارچوب موارد ذکر شده مورد ارزیابی قرارگیرد. در این شماره مافیای ثروت و قدرت از منظر تردد به خارج از کشور و روابط پنهانی، مورد بازشناسی وکنکاش قرار میگیرد تا شاید ابعاد دیگری از تاریکخانۀ عالیجنابان هویداگردد. به این امید که موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم سازد. » رکورد شکنی خاندان آقای هاشمی در سفرهای خارجی بنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، در چند سال اخیر، تعداد 10 نفر از این خانواده- شامل فرزندان، همسر و برادران آقای هاشمی رفسنجانی- مجموعاً در حدود 750 بار به خارج از کشور مسافرت نمودهاند که در این میان، مسافرتهای مکرر مهدی هاشمی (حدود260 نوبت) و فاطمه هاشمی (حدود 200 نوبت) قابل تأملتر از مابقی میباشد. اسناد و سوابق نشان میدهد که در تعداد متنابهی از این مسافرتها، ملاقاتهای مشکوکی با کارگزاران رژیم پهلوی، وابستگان به مافیای خارج از کشور و حتی عناصر وابسته به سرویسهای جاسوسی، صورت گرفتهاست که در اینجا به مواردی از آن اشاره میگردد : - روابط پنهانی مهدی هاشمی با چنگیز فرنژاد، رئیس سابق اداره ضد جاسوسی ساواک. - برقراری ارتباط پنهان مهدی هاشمی با ناخدا کمال درویش از همکاران سرویس اطلاعاتیMI6 انگلستان. - گفتگوی پنهانی مهدی هاشمی با دیپلمات آمریکایی (بر اساس قرار قبلی) در هواپیما، هنگام سفر به عربستان. - رایزنی مهدی هاشمی با حدود 200 نفر از سرمایهداران عرب در دبی. - برقراری روابط پنهانی خاندان آقای هاشمی با خبرگزاریها و نشریات خارجی جهت تبلیغات گسترده در حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی. - ایجاد صندوق پستی در لندن جهت دریافت نامه های پنهانی. بر این اساس چنانچه فقط هزینۀ رفت و برگشت هر سفر به طور متوسط (حداقل) 30.000.000 ریال در نظر گرفته شود، تنها مجموع هزینههای ایاب و ذهاب و ... پرداخت شده برای این سفرها 2.250.000.000 ریال خواهد بود که با در نظر گرفتن مدت زمان طولانی اکثر این سفرها و صرف هزینههای هنگفت در آنها، مطمئناً کل هزینهها بسیار بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود. » سفر به خارج از کشور جهت آزمایش سلامتی (چکاپ) محمد هاشمی در تاریخ 15/7/83 به همراه همسر و پدر زن خود، برای انجام آزمایشهای پزشکی (چکاپ) به سوئیس عزیمت مینماید و پس از 11 روز، در مورخه 26/7/83 به تهران باز میگردد. گفته میشود که نامبردگان قصد داشته اند از طریق آلمان به سوئیس بروند، اما بواسطه پارهای از مشکلات[؟!] ، از طریق دبی به سوئیس سفر کردهاند که این تغییر مسیر، موجب پرداخت حدود 20.000.000 ریال هزینۀ اضافی از سوی وی میگردد.

Followers

Blog Archive